Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ ΠΟΣΙΜΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 673 / ΑΘΗΝΑ, 02-02-2023

Επιστημονικό συνεργείο του ΠΑΚΟΕ στις 30/01/23 επισκέφθηκε το Δήμο Τανάγρας και πραγματοποίησε μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δειγματοληψίες σε νερά ανθρώπινης κατανάλωσης (πόσιμα) και στα επιφανειακά νερά του ποταμού Ασωπού.

Από τις μετρήσεις και δειγματοληψίες παρατηρήθηκαν τα παρακάτω:

1. Στα νερά ανθρώπινης κατανάλωσης μόνο δύο δείγματα 9 και 11 (συνημμένος πίνακας) παρατηρήθηκε ένας εντερόκοκκος όπου ο Δήμος πρέπει να ελέγξει το υδρευτικό σύστημα στα σημεία αυτά. Όλες οι άλλες χημικές και μικροβιολογικές παράμετροι ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Μικροβιολογικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης από περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι,

Τανάγρα,   στις  30 / 01 / 2023.

2. Στα επιφανειακά νερά του ποταμού Ασωπού παρατηρήθηκαν για τις μικροβιολογικές  και χημικές παραμέτρους υπερβάσεις των ορίων σχεδόν σε όλες τις παραμέτρους εκτός των θειικών και του εξασθενούς χρωμίου.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε επιφανειακά νερά ποταμού Ασωπός,  περιοχής Οινόφυτα,   στις  30 / 01 / 2023.

* Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων,  η  συγκέντρωση  νιτρικών  πρέπει να είναι μικρότερη από  7mg/l. 

* Σύμφωνα με την Οδηγία 75/440/ΕΟΚ, η  συγκέντρωση  Νιτρικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από  50mg/l  σε  περιπτώσεις  ιδιαιτέρων κλιματολογικών συνθηκών, με ενδεικτική τιμή τα 25mg/l

**Αριθμ. 20488  Αρ. Φύλλου 749 31 Μαΐου 2010 Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού. η συγκέντρωση   των Νιτρικών  ορίζετε σε 3,5 – 6 mgNO3−N /l

*  Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 91/271/ΕΟΚ  για  την  επεξεργασία  των  αστικών  λυμάτων, η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου

 πρέπει να είναι μικρότερη από  2,0mg/l. 

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία 2008/105/ΕΚ  σχετικά  με  πρότυπα  ποιότητας  περιβάλλοντος  στον  τομέα  της  πολιτικής  των  υδάτων,  η  συγκέντρωση  ολικού  Φωσφόρου  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 1mg/l

*Σύμφωνα  με  την  Οδηγία  75/440/ΕΟΚ,  η  συγκέντρωση  φωσφορικών  πρέπει  να  είναι  μικρότερη  από 0,4  (ύδατα Α1) και 0,7 mg/l (ύδατα Α2 και Α3). 

** ΚΥΑ Αρ. οικ. 46399/1352. Αρ. φ 438. 3-07-1986: απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για «πόσιμα» «κολύμβηση» «διαβίωση ψαριών» «καλλιέργεια και αλιεία», η συγκέντρωση των  Φωσφόρικών πρέπει να είναι από 0,4 έως 0,7 Ρ2Ο5mg/l, και των Νιτρικών  25 – 50  mgNO3−N/l

** ΚΥΑ  Αριθμ. οικ. 100079 Αρ. Φύλλου 135. 22 – 01 – 2015. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συναφείς διατάξεις. Στο Πίνακας 6: Οριακές Τιμές Εκπομπών λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων, αναφέρετε η συγκέντρωση του Ολικού Φωσφόρου 5 mg/l, Νιτρικών  11 mgNO3−N/l.

Πίνακας θέσεων δειγματοληψίας και Αποτελεσμάτων Χημικών Αναλύσεων σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης  από περιοχές Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα,   στις  30 / 01 / 2023.

3. Οι μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που έγιναν αποδεικνύουν ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα της περιοχής.

       Συνημμένοι πίνακες

Μέγιστες τιμές επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στα

Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα.  Ημερομηνία 30 / 01 / 2023

Ελάχιστες τιμές επιτόπιων μετρήσεων ατμοσφαιρικών ρύπων στα

Οινόφυτα, Σχηματάρι, Τανάγρα.  Ημερομηνία 30 / 01 / 2023

Για τα παραπάνω πρέπει η περιφέρεια να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να λυθεί επιτέλους το τεράστιο πρόβλημα της ρύπανσης του Ασωπού

                          Από τη γραμματεία του ΠΑΚΟΕ

Leave a Reply